Python如何对两个numpy数组做取余运算?

1 个回答|126 次阅读
Coco老师 - 科普专家
擅长:编程教育

mod()函数返回第一个数组中的值与第二个数组中的值相除的余数,并在新数组中返回结果。

返回余数:

import numpy as np
arr1 = np.array([10, 20, 30, 40, 50, 60])
arr2 = np.array([3, 7, 9, 8, 2, 33])
newarr = np.mod(arr1, arr2)
print(newarr)

执行结果:

[1 6 3 0 0 27]