Python如何返回两个numpy数组相除的商和余数?

1 个回答|66 次阅读
Coco老师 - 科普专家
擅长:编程教育

divmod()函数同时返回商和余数。返回值为两个数组,第一个数组包含商,第二个数组包含余数。

返回商和余数:

import numpy as np
arr1 = np.array([10, 20, 30, 40, 50, 60])
arr2 = np.array([3, 7, 9, 8, 2, 33])
newarr = np.divmod(arr1, arr2)
print(newarr)

执行结果:

(array([3, 2, 3, 5, 25, 1]), array([1, 6, 3, 0, 0, 27]))

第一个数组表示商,第二个数组表示除法的余数。