C语言的算术运算符包含哪些?

1 个回答

Coco老师 - 科普专家
擅长:编程教育

下面显示了 C 语言支持的所有算术运算符。假设变量 A 的值为 10,变量 B 的值为 20,则:

+        把两个操作数相加                                            A + B 将得到 30
-从第一个操作数中减去第二个操作数A - B 将得到 -10
*把两个操作数相乘A * B 将得到 200
/分子除以分母B / A 将得到 2
%取模运算符,整除后的余数B % A 将得到 0
++自增运算符,整数值增加 1A++ 将得到 11
--自减运算符,整数值减少 1A-- 将得到 9