C语言的逻辑运算符包含哪些?

1 个回答

Coco老师 - 科普专家
擅长:编程教育

下面显示了 C 语言支持的所有关系逻辑运算符。假设变量 A 的值为 1,变量 B 的值为 0,则:

&&称为逻辑与运算符。如果两个操作数都非零,则条件为真。(A && B) 为假。
||称为逻辑或运算符。如果两个操作数中有任意一个非零,则条件为真。                                            (A || B) 为真。
!           称为逻辑非运算符。用来逆转操作数的逻辑状态。如果条件为真则逻辑非运算符将使其为假。!(A && B) 为真。