Python算术运算符有哪些?

1 个回答

Coco老师 - 科普专家
擅长:编程教育

算术运算符也即数学运算符,用来对数字进行数学运算,比如加减乘除。

运算符           说明                                                      实例                   结果

+                        加                                                                      12.45 + 15               27.45
-4.56 - 0.264.3
*5 * 3.618.0
/除法(和数学中的规则一样)7 / 23.5
//整除(只保留商的整数部分)7 // 23
%取余,即返回除法的余数7 % 21
**幂运算/次方运算,即返回 x 的 y 次方2 ** 416,即 24