Python无限循环语句如何实现?

1 个回答|154 次阅读
Coco老师 - 科普专家
擅长:编程教育

python无限循环语句的实现方法:在while循环语句中,可以通过让判断条件一直为True,实现无限循环


# var = 1
# while var == 1:  # 表达式永远为 True
#     print("var = 1")
# # var = 1
#    ...
# # var = 1


# while True:
#     print("条件为真")
# # 条件为真
#    ...
# # 条件为真