Python如何合并两个列表?

1 个回答|91 次阅读
Coco老师 - 科普专家
擅长:编程教育

合并列表 extend()

word = ['a','b','b','c','d']
num = [2,3,4]
word.extend(num)
print(word)
打印结果:['a', 'b', 'b', 'c', 'd', 2, 3, 4]

实际上你也可以直接用加号 将两个列表相加

word = ['a','b','b','c','d']
num = [2,3,4]
all = word + num
print(all)
打印结果:['a', 'b', 'b', 'c', 'd', 2, 3, 4]

不同之处是 一个是在原列表上做扩充,一个是新建一个列表进行装载。