Python怎么判断路径是否存在?

1 个回答|125 次阅读
Coco老师 - 科普专家
擅长:编程教育

使用if语句判断“os.path.exists()”的返回值是否是false,如果是false,则该路径不存在

示例代码如下:

import os
if os.path.exists("kk\kk.txt") == False:
    # os.makedirs()
    print("该路径不存在")