Python如何将元组元素添加到列表中?

1 个回答|81 次阅读
Coco老师 - 科普专家
擅长:编程教育

extend()可以添加任何可迭代对象(元组,集合,字典等)。

将元组的元素添加到列表中:

list1 = ["apple", "banana", "cherry"]
tuple1 = ("kiwi", "orange")
list1.extend(tuple1)
print(list1)

执行结果:

['apple', 'banana', 'cherry', 'kiwi', 'orange']